Zadzwoń: +(48) 42 648-66-77

USŁUGI 

AUDYTY BEZPIECZEŃSTA MASZYN

Podstawowe akty prawne, które w większym lub mniejszym stopniu odnoszą się do projektowania, budowy,
wprowadzenia do użytkowania oraz użytkowania maszyn, to:

   • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
   • Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) – dalej
    r. z. w. d. m., w zakresie wymagań dla maszyn.
   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
    (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w zakresie bezpieczeństwa użytkowania maszyn.

Akty i rozporządzenia zobowiązują pracodawcę do stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcjach producenta, dołączonych do dokumentacji technicznej maszyny. Instrukcje powinny być dostarczone użytkownikowi wraz z maszyną. W instrukcjach dostarczonych wraz z maszyną, producent powinien określić zasady bezpiecznego montażu i eksploatacji maszyny, w tym wymagane badania i pomiary, a także podać informacje o serwisie, który może takie badania i pomiary wykonać (serwis producenta, upoważnionego przedstawiciela, własny pracodawcy), w zależności od posiadanej maszyny oraz zakresu prac serwisowych.

W deklaracji zgodności CE producent powinien zagwarantować, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24), oraz podobne oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami lub innymi przepisami, które maszyna spełnia, jeżeli ma to zastosowanie.

Bezpieczeństwo wymaga ochrony przed wielorakimi zagrożeniami. Zagrożenia mogą być eliminowane następująco

   • Projektowanie na podstawie zasady minimalizacji ryzyka oraz ocena ryzyka maszyny (EN ISO 12100-1, EN 1050)
   • Bezpieczeństwo maszyn. Zasady oceny ryzyka (EN ISO 14121)
   • Techniczne środki ochronne, np. stosowanie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
    (bezpieczeństwo funkcjonalne wg EN 62061 lub EN ISO 13849-1)
   • Bezpieczeństwo elektryczne (EN 60204-1)

Na podstawie powyższych wskazówek i wytycznych, realizujemy audyty z zakresu bezpieczeństwa maszyn wraz z realizacją zaleceń po-audytowych.
Tutaj współpracujemy z jednostką notyfikowaną i jednymi z najlepszych ekspertów z tego zakresu w kraju.

W ramach przeprowadzanych audytów bezpieczeństwa dokonujemy oceny ryzyka, pomiaru czasu dobiegu, raporty, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, maszyn oraz komunikacji – współpraca z jednostkami notyfikowanymi bezpieczeństwa, dostosowanie maszyny do wymagań po-audytowych.

pl_PLPolish